Zakład Pola Walki i Ratownictwa realizuje kursy w sześciu głównych obszarach tematycznych z zakresu:

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:

– kursy instruktorskie (czas trwania 120h)

– kursy Combat Lifesaver (czas trwania 20h)

2. Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych w tym:

– kursy instruktorskie (czas trwania 120h)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h)

3. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:

– kursy instruktorskie (czas trwania 120h)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h)

4. Technik linowych z użyciem śmigłowca w tym:

– kursy instruktorskie (czas trwania 120h)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 30h)

5. Strzelań bojowych i praktycznych w tym:

– kursy instruktorskie (czas trwania 120h)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania 20h)

– specjalistyczne kursy z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji (czas trwania 10h)

6. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym) w tym:

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania zależny od programu)

Zakład Pola Walki i Ratownictwa przeprowadza kursy doskonalące na potrzeby służb mundurowych w szczególności dla:

– żołnierzy zawodowych

– żołnierzy rezerwy

– żołnierzy NSR (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

– studentów kandydatów na żołnierzy zawodowych (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

– kandydatów do służby przygotowawczej (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

a także dla:

– organizacji pozarządowych o charakterze paramilitarnym (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

Podstawa:

Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON Nr 18, poz.241)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014, poz.1352)

Zakład Pola Walki i Ratownictwa udostępnia programy kursów wyłącznie:

– po pozytywnej weryfikacji kandydata

– po uiszczeniu całości opłaty za kurs

– w formie drukowanej (wyłącznie do użytku wewnętrznego)

W/w kursy realizowane są na podstawie literatury fachowej:

Ad 1.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, Kraków 2013

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Wyd.2.Taktyka czerwona, Kraków 2016

Ad 2.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Ad 3.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Ad 4.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Mateja W., Ratownictwo z powietrza w Tatrach, Katowice 2013

Ad 5.

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, Kraków 2014

Ad 6.

m.in. Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna, Kraków 2011

W/w kursy realizowane są na podstawie aktów prawnych:

Ad 1. m.in.

– Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. (Dz.U. Nr 191, poz.1410, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 mara 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz.408)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 299, poz.1778)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych ich niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą by udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz.587)

Ad 2. m.in.

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590, z późn.zm.)

Ad 3. m.in.

– Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz.1241)

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400, z późn.zm.)

Ad 4. m.in.

– Ustawa z dnia 3 lipa 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz.1112, z późn.zm.)

Ad 5. m.in.

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz.549, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013, poz.628, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz.220, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz.117, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014, poz.1224)

Ad 6. m.in.

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590, z późn.zm.)