Zakład Pola Walki i Ratownictwa powstał w wyniku konieczności uzyskania przez kadrę Zakładu pełnej autonomii od Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Poprzednio kadra podlegała oraz realizowała swoje zadania za pośrednictwem w/w Centrum (zob.: zdjęcie strony archiwalnej Krakowskiej Akademii poniżej).

ZPWiR jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP w Krakowie na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.). Uzyskany w ZPWiR tytuł instruktora jest w myśl prawa uprawnieniem zawodowym, który zobowiązane są uznawać inne podmioty prawa w tym państwowe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA.

Do głównych zadań ZPWiR należy:

  • prowadzenie specjalistycznych kursów doskonalenia zawodowego specjalności wojskowych dla sektora bezpieczeństwa i obronności Państwa (także na zlecenie podmiotów indywidualnych)
  • wydawanie fachowej literatury z obszaru bezpieczeństwa, obronności oraz ratownictwa (także na zlecenie podmiotów indywidualnych)
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie (także na zlecenie podmiotów indywidualnych)
  • badanie rynku i opinii publicznej w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa (także na zlecenie podmiotów indywidualnych)
  • opiniowanie projektów oraz wszelkich działań w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa (także na zlecenie podmiotów indywidualnych)

archiwum ka

 

csp archive