Kandydat na kurs ma obowiązek przesłać pocztą elektroniczną na adres Zakładu:

 • swoje dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres do korespondencji
 • skan wymaganych dokumentów wg rodzaju kursu

1. Uczestnicy odbywają kursy w etatowym wyposażeniu. Umundurowanie musi być dostosowane do pory roku.

2. Osoby nie będące w służbie zawodowej mają obowiązek przed przystąpieniem do kursów z zakresu:

 • strzelanie bojowe i praktyczne
 • techniki linowe w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych
 • ratownictwo pola walki

przedłożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał zostaje złożony do akt). Osoby karane za przestępstwo umyślne nie są dopuszczane do uczestnictwa w w/w kursach.

3. Wszyscy uczestnicy kursów mają obowiązek przed rozpoczęciem kursu:

 • przedłożyć wyciąg z rozkazu personalnego o skierowaniu przez dowódcę Jednostki Wojskowej na kurs (jeśli został wydany)
 • dostarczyć kserokopię/skan książeczki wojskowej (oryginał do wglądu)
 • dostarczyć kserokopię/skan dowodu osobistego (awers/rewers) (oryginał do wglądu)
 • złożyć pisemne oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NW i OC na czas trwania kursu (przed rozpoczęciem kursu)

4. Uczestnicy kursów instruktorskich mają obowiązek legitymować się dyplomem ukończenia co najmniej szkoły średniej (oryginał do wglądu)

Wymagania szczególne

1. Do kursu instruktorskiego z zakresu Ratownictwa Pola Walki:

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ratownika medycznego lub dyplom pielęgniarstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu taktyki czerwonej - Ratownik Pola Walki (CLS) lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • pozostałe dokumenty czytaj: „WYMAGANIA OGÓLNE”

1a. Do kursu Combat Lifesaver (Ratownik Pola Walki):

Wymagane dokumenty:

 • czytaj: „WYMAGANIA OGÓLNE”

2. Do kursu instruktorskiego z zakresu Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych:

Wymagane dokumenty:

 • certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu technik linowych lub uprawnienia instruktorskie nadane przez jednostki resortowe MON, MSW

2a. Do kursu (o różnym stopniu zaawansowania) z zakresu Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych:

Wymagane dokumenty:

 • certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu technik linowych wydany przez jednostki resortowe MON, MSW

3. Do kursu instruktorskiego z zakresu Technik linowych w ratownictwie wysokościowym:

Wymagane dokumenty:

 • czytaj: pkt.2

3a. Do kursu (o różnym stopniu zaawansowania) z zakresu Technik linowych w ratownictwie wysokościowym:

Wymagane dokumenty:

 • czytaj: pkt.2a

4. Do kursu instruktorskiego z zakresu Technik linowych z użyciem śmigłowca:

Wymagane dokumenty:

 • czytaj: pkt.2

4a. Do kursu (o różnym stopniu zaawansowania) z zakresu Technik linowych z użyciem śmigłowca:

Wymagane dokumenty:

 • czytaj: pkt.2a

5. Do kursu instruktorskiego z zakresu Strzelań bojowych i praktycznych:

Wymagane dokumenty:

 • udokumentowana 4-letnia służba zawodowa. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, na wniosek dowódcy JW lub bezpośrednio przełożonego, na kurs może zostać przyjęty żołnierz nie posiadający udokumentowanej 4-letniej służby wojskowej lub po wydaniu zgody przez organizatora kursu. W kursie może wziąć udział osoba spoza Sił Zbrojnych na podstawie zawartego porozumienia z daną jednostką organizacyjną lub wydanej zgody organizatora kursu.
 • pozostałe dokumenty czytaj: „WYMAGANIA OGÓLNE”

5a. Do kursu (o różnym stopniu zaawansowania) z zakresu Strzelań bojowych i praktycznych:

Wymagane dokumenty:

 • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa
 • patent strzelecki wydany przez PZSS (dotyczy osób spoza służb mundurowych)
 • pozostałe dokumenty czytaj: „WYMAGANIA OGÓLNE”

6. Do kursu (o różnym stopniu zaawansowania) z zakresu Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim):

Wymagane dokumenty:

 • książeczka wojskowa (kurs ten mogą odbyć tylko żołnierze służby zawodowej)