ZPWiR zapewnia wysoką jakość szkolenia poprzez następujące determinanty:
1. Posiadanie wykwalifikowanej kadry:
– wywodzącej się ze służb mundurowych w tym Wojsk Specjalnych,
– legitymującej się doświadczeniem bojowym, wyższym wykształceniem, przygotowaniem pedagogicznym oraz własnym dorobkiem naukowym.
2. Dostosowywanie szkoleń/programów do:
– współczesnych zagrożeń,
– przyszłego i obecnego środowiska pola walki,
– preferencji zamawiającego tj. podmiotu realizującego ustawowe zadania.
3. Zawieranie z kursantami umowy określającej zakres szkolenia i wzajemne zobowiązania.
4. Udostępnianie kursantom programów szkoleniowych wraz z podaniem literatury przedmiotu.
5. Chronienie programów szkoleniowych poprzez nadanie im statusu dokumentów obiegu wewnętrznego.
6. Cele programów szkolenia przedstawione są w formie opisów efektów uczenia się dla uczestników, zaś cele sformułowane są w sposób mierzalny.
7. Stosowanie różnorodnych, angażujących uczestników metod kształcenia.
8. Stosowane metody są adekwatne do deklarowanych rezultatów oraz treści kształcenia.
9. Zapewnianie uczestnikom po zakończonym szkoleniu:
– nieodpłatnego udziału w kolejnych edycjach szkoleniowych,
– nieodpłatnego udziału w stażach zawodowych,
– nieodpłatnego doradztwa w zakresie dalszego rozwoju zawodowego.
10. Nadzorowanie wszystkich szkoleń przez opiekuna naukowego co najmniej z tytułem doktora lub z tytułem profesora.
11. System kontroli jakości szkolenia:
– wewnętrzny (realizowany poprzez opiekunów naukowych z tytułem profesora),
– zewnętrzny (realizowany poprzez opinię każdego uczestnika szkolenia w formie pisemnych ankiet).
12. Udostępnianie raportów podsumowujących ocenę efektów szkolenia kadrze dydaktycznej. W wypadku szkoleń zamkniętych również zlecającej jednostce organizacyjnej.
13. Publikowanie w materiałach informacyjnych podsumowania prowadzonych działań ewaluacyjnych oraz opinii uczestników szkoleń, udostępnianych do wglądu.
14. Prowadzenie rejestru dokumentacji wydawanej absolwentom kursów tj. certyfikatów, książeczek instruktorskich, suplementów. Nadto dokumentowanie przebiegu kształcenia tj. tematów zajęć, wymiaru godzinowego, listy obecności, protokołu egzaminu.