Zakład Pola Walki i Ratownictwa prowadzi kursy:

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:

– kurs instruktorski (czas 120h*)

– kurs Combat Lifesaver - CLS/Ratownik Pola Walki (czas 30/36h*)

– kurs Maritime Tactical Casualty Care (language of the course: English/Polish)

– Maritime Tactical Casualty Care - MTCC (refresher course/recertification)

2. Technik linowych w działaniach nieregularnych/antyterrorystycznych w tym:

– kursy instruktorskie (czas 120h*)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 30h*)

3. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:

– kursy instruktorskie (czas 120h*)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 30h*)

4. Technik linowych z użyciem śmigłowca w tym:

– kursy instruktorskie (czas 240h*)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 30h*)

– kurs wg programu dla Wojsk Specjalnych, SPAP, Wojsk Lądowych (3 dni) (kurs dla żołnierzy zawodowych/rezerwy/służby kandydackiej/funkcjonariuszy)

5. Strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych w tym:

– kurs instruktorski (czas 120h*)

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 20h*)

– kursy z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji (czas 10h*)

– kurs Maritime Firearms Competency (language of the course: English/Polish)

– Maritime Firearms Competency Course - MFCC (refresher course/recertification)

6. Lądowych działań specjalnych (zakres taktyki zielonej) w tym:

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (3 dni ciągiem, w tym zajęcia całonocne)

7. Technik szybkiej liny "FAST ROPE" z użyciem platformy śmigłowca w tym:

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 10h*)

8. Kwalifikowanego pracownika ochrony:

– (czas 245h*)

9. Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony:

– (czas 40h*)

10. KPP - Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

– (czas 66h*)

11. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym) w tym:

– kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania zależny od programu)

/* 1h = 45 min./

Zakład Pola Walki i Ratownictwa przeprowadza kursy doskonalące na potrzeby służb mundurowych w szczególności dla:

– żołnierzy zawodowych

– żołnierzy rezerwy

– żołnierzy NSR

– żołnierzy służby kandydackiej uczelni wojskowych

– kandydatów do służby przygotowawczej (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

a także dla:

– organizacji pozarządowych o charakterze paramilitarnym (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

– pracowników ochrony (z wyjątkiem kursu zob.: pkt.6)

Podstawa:

Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON Nr 18, poz.241)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014, poz.1352)

Zakład Pola Walki i Ratownictwa udostępnia programy kursów wyłącznie:

– po pozytywnej weryfikacji kandydata

– po uiszczeniu całości opłaty za kurs

– w formie drukowanej (wyłącznie do użytku wewnętrznego)

 

W/w kursy realizowane są na podstawie literatury fachowej m.in.:

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, Kraków 2013

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom IV. Taktyka czerwona, wyd.2, Kraków 2016

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa, Kraków 2012

Mateja W., Ratownictwo z powietrza w Tatrach, Katowice 2013

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, Kraków 2014

Depa W., Bieniek M., Modus operandi sił specjalnych. Tom V. Taktyka strzelecka, wyd.2, Kraków 2018

Depa W., Modus operandi sił specjalnych. Tom II. Taktyka minersko-pirotechniczna, Kraków 2011

 

W/w kursy realizowane są na podstawie aktów prawnych m.in.:

– Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. (Dz.U. Nr 191, poz.1410, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 mara 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz.408)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 299, poz.1778)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą by udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz.587)

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2018r., poz.452)

– Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz.1241)

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 3 lipa 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz.1112, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz.549, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013, poz.628, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz.220, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz.117, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014, poz.1224)