ZPWiR Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego działa na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz.1457, z późn.zm.). Wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP w Krakowie na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.). Uzyskany w ZPWiR tytuł instruktora jest w myśl prawa uprawnieniem zawodowym, które zobowiązane są uznawać inne podmioty prawa w tym państwowe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA.

Każdy uczestnik kursu, po jego ukończeniu otrzymuje imienny certyfikat/zaświadczenie potwierdzający nabyte umiejętności, zgodny ze wzorem załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra Zdrowia.

Każdy uczestnik kursu instruktorskiego, po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymuje książeczkę instruktora wraz z suplementem zawierającym opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu kursu.

Wydawane dokumenty opatrzone są:

  • datą i miejscem wydania,
  • numerem ewidencyjnym,
  • pieczęcią,
  • podpisem/podpisami (w tym Dyrektora, Głównego Specjalisty ZPWiR).

Duplikaty zaświadczeń/certyfikatów i książeczek instruktorskich oraz dokumentów kursantów przechowywane są przez okres 5 lat.