Kandydat na kurs ma obowiązek przesłać pocztą elektroniczną na adres Zakładu:

  • swoje dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres do korespondencji

1. Uczestnicy odbywają kursy w etatowym wyposażeniu i umundurowaniu.

2. Osoby nie będące w służbie mają obowiązek przed przystąpieniem do kursów z zakresu:

  • strzelanie bojowe i specjalne
  • lądowe działania specjalne

okazać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby karane za czyn umyślny nie są dopuszczane do uczestnictwa w w/w kursach.

3. Kursanci (tylko Ci kierowani przez dowódcę JW) mają obowiązek przed rozpoczęciem kursu:

  • przedłożyć wyciąg z rozkazu personalnego o skierowaniu przez dowódcę Jednostki Wojskowej na kurs
  • dostarczyć kserokopię/skan książeczki wojskowej

4. Uczestnicy kursów instruktorskich mają obowiązek legitymować się dyplomem ukończenia co najmniej szkoły średniej.