KURSY FINANSOWANE SĄ W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Teoria prowadzona jest e-learningowo zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz.493, z późn.zm.). 

Zakład Pola Walki i Ratownictwa prowadzi kursy:

1. Ratownictwa Pola Walki w tym:

 • kurs instruktorski – CLS (czas 80h*)
  • cena 3.690 zł, obecna 1700 zł
 • kurs Combat Lifesaver – CLS/Ratownik Pola Walki (czas 30/36h*)
  • cena 615 zł, obecna 450 zł
 • kurs Maritime Tactical Casualty Care – MTCC (czas 30h*)
  • cena 650 zł, obecna 480 zł
 • https://youtu.be/0DCIGZDDDxw

2. Ratownik niekonwencjonalnych działań poszukiwawczo-ratowniczych (NAR/UAR Medic)

(Non-conventional/Unconventional Assisted Recovery Medic)

 • kurs 12-miesięczny (w trybie niestacjonarnym)
 • wymagania minimalne: status ratownika medycznego/lekarza/pielęgniarza, ratownik CLS lub TC3, SERE C, płetwonurek I stopnia, kurs spadochronowy na spadochrony szybujące, dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli “poufne”
 • kurs obejmuje szkolenie do poziomu instruktorskiego:
  • ratownictwa pola walki (włącznie z III strefą TEC)
  • technik linowych z użyciem śmigłowca w działaniach ratowniczych/specjalnych na lądzie i wodzie
  • technik linowych w działaniach ratowniczych/kontrterrorystycznych
  • strzelań bojowych i specjalnych
  • taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
  • lądowych działań specjalnych z użyciem śmigłowców
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodach szybkopłynących
  • działań minersko-pirotechnicznych
  • walki wręcz
 • kurs prowadzony w każdych warunkach terenowych i pogodowych
 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy

3. Ratownik bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych (CSAR Medic)

(Combat Search And Rescue Medic)

 • kurs 10-miesięczny (w trybie niestacjonarnym)
 • wymagania minimalne – ukończony kurs: ratownik KPP, ratownik CLS lub TC3, SERE C, płetwonurek I stopnia, kurs spadochronowy na spadochrony szybujące, dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli “poufne”
 • kurs obejmuje szkolenie:
  • ratownictwa pola walki (włącznie z III strefą TEC) – do poziomu instruktorskiego
  • technik linowych z użyciem śmigłowca w działaniach ratowniczych/specjalnych na lądzie i wodzie
  • technik linowych w działaniach ratowniczych/kontrterrorystycznych
  • strzelań bojowych i specjalnych – do poziomu instruktorskiego
  • taktyki czarnej w działaniach kontrterrorystycznych
  • lądowych działań specjalnych z użyciem śmigłowców
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB
  • działań ratowniczych/specjalnych na wodach szybkopłynących
  • C-IED (Counter Improvised Explosive Devices)
  • walki wręcz – do poziomu instruktorskiego
 • kurs prowadzony w każdych warunkach terenowych i pogodowych
 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy

4. Technik linowych w działaniach nieregularnych/kontrterrorystycznych w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
  • cena 3.690 zł, obecna 1.750 zł
 • kurs podstawowy (czas 30h*)
  • cena 615 zł, obecna 450 zł

5. Technik linowych w ratownictwie wysokościowym w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
  • cena 2.890 zł, obecna 1.550 zł
 • kurs podstawowy (czas 30h*)
  • cena 615 zł, obecna 450 zł

6. Technik linowych z użyciem śmigłowca(*) w tym:

 • kurs zastrzeżony – wg programu dla Wojsk Specjalnych, SPKP, Wojsk Lądowych (2 dni)

7. Technik linowych z użyciem śmigłowca dla przewodników psów bojowych lub ratowniczych(*) w tym:

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy (czas 30h*)

8. Technik linowych dla przewodników psów bojowych lub ratowniczych w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
 • kurs zaawansowany (czas 30h*)

9. Strzelań bojowych i specjalnych/praktycznych w tym:

 • kurs instruktorski (czas 80h*)
  • cena 3.690 zł, obecna 1.750 zł
 • kurs podstawowy (czas 20h*)
  • cena 815 zł, obecna 550 zł
 • kursy z zakresu prawych aspektów dot. broni i amunicji (czas 10h*)
  • cena 615 zł, obecna 150 zł
 • kurs Maritime Firearms Competency – MFCC
  • cena 2.100 zł, obecna 1.500 zł
 • https://youtu.be/WnvdZO4kDYY

9. Strzelań bojowych i specjalnych z użyciem śmigłowca(*)

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy (20h*)

10. Lądowych działań specjalnych z użyciem śmigłowców(*) w tym:

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy/funkcjonariuszy
 • kurs zaawansowany (3 dni ciągiem, w tym zajęcia całonocne)

11. Taktyka czarna w działaniach kontrterrorystycznych

 • kurs zaawansowany (10h*)
  • cena 1.250, obecna 550 zł
 • kurs instruktorski (60h*)
  • cena 2.850 zł, obecna 1.700 zł

12. Taktyka działań specjalnych na wodzie z użyciem łodzi RIB w tym:

13. Działań ratowniczych na wodzie z użyciem łodzi RIB w tym:

 • kurs zaawansowany (10h*)
 • kurs instruktorski (60h*)

14. S.E.R.E poziom C (z użyciem śmigłowców)(*)

 • kurs zastrzeżony TYLKO dla żołnierzy (21 dni)

15. Działań minersko-pirotechnicznych

 • kurs zastrzeżony TYLKO z aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa (12h*)
  • cena 2.600 zł

16. C-IED (Counter Improvised Explosive Devices)

 • kurs zastrzeżony TYLKO z aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa (12h*)
  • cena 2.500 zł

17. Instruktor walki wręcz/instruktor samoobrony

 • kurs dla osób uprawiających sporty walki (80h*)
  • kurs dla osób bez doświadczenia (240h*)
  • cena 1.250 zł (80h*)
  • cena 1.650 zł (240h*)
 • https://youtu.be/4PpG99fVIDM

18. Kurs doskonalący dla pilotów śmigłowcowych wojskowych i policyjnych(*)

 • kurs przygotowuje pilotów do operacji bojowych o najwyższym stopniu ryzyka
 • realizowany w najtrudniejszych warunkach terenowych i pogodowych

19. Rozwiązania siłowe w sytuacjach kryzysowych (z użyciem wozów opancerzonych i śmigłowców)(*)

 • kurs adresowany do służb kierowanych na misje stabilizacyjne, operacje pokojowe

20. Technik szybkiej liny “FAST ROPE” z użyciem platformy śmigłowca w tym:

 • kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas 10h*)

21. Kwalifikowanego pracownika ochrony:

 • (czas 245h*)

22. Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony:

 • (czas 40h*)

23. KPP – Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

 • (czas 66h*)
 • recertyfikacja KPP

24. Działań nieregularnych (w infrastrukturze miejskiej, w środowisku górskim, w środowisku wodnym) w tym:

 • kursy o różnym stopniu zaawansowania (czas trwania zależny od programu)

25. Kursy nurkowania w tym:

 • kursy podstawowe, zaawansowane (m.in. wrakowo-morskie)
 • kursy techniczne (m.in. jaskiniowe, płetwonurek Nitroksowy, Trimiksowy)

(*) kursy realizowane TYLKO na zlecenie jednostek organizacyjnych MON/MSWiA wg programu i środków zamawiającego

/* 1h = 45 min./

Zakład Pola Walki i Ratownictwa przeprowadza kursy doskonalące na potrzeby służb mundurowych w szczególności dla: żołnierzy, funkcjonariuszy, organizacji proobronnych zarejestrowanych w MON.

Podstawa:

Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON Nr 18, poz.241)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014, poz.1352)

W/w kursy realizowane są na podstawie dokumentów doktrynalnych NATO oraz aktów prawnych m.in.:

– Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. (Dz.U. Nr 191, poz.1410, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 mara 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz.408)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 299, poz.1778)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą by udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz.587)

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2018r., poz.452)

– Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz.1241)

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 3 lipa 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz.1112, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz.549, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013, poz.628, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz.220, z późn.zm.)

– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz.117, z późn.zm.)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014, poz.1224)