Zakład Pola Walki i Ratownictwa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity) 99RSH. Kod identyfikuje nas w:

  • Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NATO Codification System)
  • Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
  • Natowskiej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency)
  • Głównym Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NATO Master Catalogue of References for Logistics)
  • Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Agencji Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (Defense Logistics Agency)

ZPWiR działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.966, z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz.1457, z późn.zm.). Zakład powstał w wyniku konieczności uzyskania pełnej autonomii od Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii. Poprzednio kadra podlegała i realizowała swoje zadania za pośrednictwem w/w Centrum (zob.: zdjęcie strony archiwalnej Krakowskiej Akademii poniżej).

ZPWiR jest wpisany do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP w Krakowie na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.). Uzyskany w ZPWiR tytuł instruktora jest w myśl prawa uprawnieniem, który zobowiązane są uznawać inne podmioty prawa w tym państwowe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA.

ZPWiR prowadzi kursy zgodnie z dokumentami doktrynalnymi NATO.

Do głównych zadań ZPWiR należy:

  • prowadzenie specjalistycznych kursów doskonalenia zawodowego specjalności wojskowych dla sektora bezpieczeństwa i obronności Państwa
  • wydawanie fachowej literatury z obszaru bezpieczeństwa, obronności oraz ratownictwa
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie
  • badanie rynku i opinii publicznej w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa
  • opiniowanie projektów oraz wszelkich działań w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa