Zakład Pola Walki i Ratownictwa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity) 99RSH. Kod identyfikuje nas w:

 • Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NATO Codification System)
 • Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
 • Natowskiej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency)
 • Głównym Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NATO Master Catalogue of References for Logistics)
 • Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej, Agencji Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (Defense Logistics Agency)

ZPWiR działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.966, z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz.1457, z późn.zm.).

ZPWiR jest wpisany do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP w Krakowie na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.). Uzyskany w ZPWiR tytuł instruktora jest w myśl prawa uprawnieniem, który zobowiązane są uznawać inne podmioty prawa w tym państwowe jednostki organizacyjne podległe MON, MSWiA.

ZPWiR prowadzi kursy zgodnie z dokumentami doktrynalnymi NATO.

Do głównych zadań ZPWiR należy:

 • prowadzenie szkoleń dla podmiotów, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz.1228, z późn.zm.)
 • wspieranie Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu, wojny siłami i środkami posiadanym przez ZPWiR
 • wydawanie fachowej literatury z obszaru bezpieczeństwa, obronności oraz ratownictwa
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie
 • badanie rynku i opinii publicznej w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa
 • opiniowanie projektów oraz wszelkich działań w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa

ZPWiR NIE PROWADZI kształcenia dla obywateli spoza państw NATO.